کلیه محمولات پذیرفته شده توسط پرسنل این شرکت می بایست به همراه فرم پذیرش کالا، امضا شده توسط فرستنده کالا و ممهور به اثر انگشت ایشان به همراه کلیه مدارک شناسایی (اصل و کپی شناسنامه، گذرنامه و کارت ملی) باشد. درصورت تشکیک پرسنل این شرکت نسبت به سلامت بار پذیرفته شده در محل منزل شما ایشان می بایست طبق دوره های آموزشی گذرانده شده در اسرع وقت با نیروی انتظامی تماس گرفته و نسبت به سلامت بار اطمینان حاصل نمایند.

کلیه بارها در 3 نوبت در فرودگاه و یا بندرگاه مورد بازجویی دقیق قرار می گیرد:

در وحله اول توسط پرسنل حراست شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی و یا شرکت کشتیرانی

درمرحله دوم، توسط مامورین خدوم گمرکات جمهوری اسلامی

درمرحله آخرتوسط پرسنل نیروی انتظامی و با سگ های آموزش دیده مواد یاب