فریت لوازم منزل به آمریکا

فریت بار به آمریکا از طریق حمل بار هوایی توسط ایرانیان مقیم آمریکا بطور روزمره در حال انجام میباشد.ایرانیان مقیم

فریت لوازم منزل به استرالیا

لاجیستوپک دارای تجربه سالیان متمادی در بسته بندی و حمل بار هوایی به سرتاسر جهان میباشد. این شرکت می تواند

فریت لوازم منزل به کانادا

جمعیت ایرانی مقیم کانادا درحال داد و ستد، انجام مراودات فرهنگی، هنری وتجاری دائمی با کشور مادری خود ایران میباشند.