فریت بار لوازم منزل

فریت لوازم منزل به کانادا

جمعیت ایرانی مقیم کانادا درحال داد و ستد، انجام مراودات فرهنگی، هنری وتجاری دائمی با کشور مادری خود ایران میباشند. در این میان این افراد به علتهای متفاوت درصدد حمل قسمتی و یا کل لوازم منزل خودبه سرزمین کانادا بر میایند. باید توجه داشت که جهت حمل بار به کانادا و ارسال هوایی لوازم منزل […]

فریت لوازم منزل به آمریکا

فریت بار به آمریکا از طریق حمل بار هوایی توسط ایرانیان مقیم آمریکا بطور روزمره در حال انجام میباشد.ایرانیان مقیم آمریکا بعلتهای متفاوت درصدد ارسال بار به آمریکا، منجمله لوازم منزل و اسباب و اثاثیه به این کشور میباشند. جهت انجام حمل بار هوایی لوازم منزل به آمریکا دانستن چند نکته مفید بنظر می آید؛ […]

فریت لوازم منزل به استرالیا

لاجیستوپک دارای تجربه سالیان متمادی در بسته بندی و حمل بار هوایی به سرتاسر جهان میباشد. این شرکت می تواند باارائه بسته بندی مطمئن لوازم منزل مهاجرین، جهت ارسال بار به استرالیا انجام دهد و سلامت وسایل خانه مهاجرین را در مسیر حمل بار هوایی تضمین نماید. پس ازبسته بندی لوازم منزل شما، آنرا به […]

Enter your keyword