بسته بندی تحصصی لوازم منزل جهت ارسال بار هوایی

ارسال بار به صورت هوایی یا دریایی مستلزم رعایت قوانین خاص بین المللی می باشد. اولین قانون در فریت بار،

بسته بندی بار مسافری جهت فریت بار و حمل هوایی بار

یکی از مهمترین خدمات بار هوایی ارائه شده توسط لاجیستوپک بسته بندی بار مسافر میباشد. این سرویس به مسافرانی ارائه

بسته بندی تخصصی جهت فریت بار تجاری یا حمل بار هوایی تجاری

صادرکنندگان کالا جهت فریت بار تجاری (ارسال بار با هواپیما)، به صورت صحیح می بایست به چندین نکته توجه داشته

بسته بندی تخصصی کالای خطرناک جهت فریت بار و حمل هوایی بار

درصورتی که مایل به ارسال نمونه کالا بخارج از کشور هستید لاجیستوپک میتواند شما را در این امر یاری کند.

بسته بندی تخصصی عتیقه جات ، مجسمه و تابلوهای نقاشی

بعضی وسایل زندگی مانند عتیقه جات، آثار علمی و هنری به علل گوناگون دارای ارزش معنوی و مادی میباشند.ارزش ویژه