بسته بندی

بسته بندی تحصصی لوازم منزل جهت ارسال بار هوایی

ارسال بار به صورت هوایی یا دریایی مستلزم رعایت قوانین خاص بین المللی می باشد. اولین قانون در فریت بار، حمل بار هوایی، بسته بندی استاندارد بار و لوازم منزل در پروژه حمل است. لاجیستوپک با ارائه سرویس مورد تایید شرکت های هواپیمایی، تضمین سلامت لوازم منزل شما تا مقصدتان را بعهده خواهد گرفت. لاجیستوپک […]

بسته بندی بار مسافری جهت فریت بار و حمل هوایی بار

یکی از مهمترین خدمات بار هوایی ارائه شده توسط لاجیستوپک بسته بندی بار مسافر میباشد. این سرویس به مسافرانی ارائه میشود که درایت بخرج می دهند. آنان در جهت حفظ منافعشان، بجای پرداخت هزینه هنگفت جریمه اضافه بار مسافری در ترمینالهای مسافری، از خدمات فریت بار استفاده مینماید. هزینه فریت بار مسافر، کمتر از سی […]

بسته بندی تخصصی جهت فریت بار تجاری یا حمل بار هوایی تجاری

صادرکنندگان کالا جهت فریت بار تجاری (ارسال بار با هواپیما)، به صورت صحیح می بایست به چندین نکته توجه داشته باشند. مهمترین نکته اینست که حمل هوایی کالای صادراتی مستلزم رعایت اصول بسته بندی تخصصی ، مورد تایید شرکتهای هواپیمایی، میباشد. این بدین معناست که بسته بندی جهت فریت بار، با بسته بندی جهت حمل […]

بسته بندی تخصصی کالای خطرناک جهت فریت بار و حمل هوایی بار

درصورتی که مایل به ارسال نمونه کالا بخارج از کشور هستید لاجیستوپک میتواند شما را در این امر یاری کند. درصورتیکه کالای شما در رده کالای خطرناک باشد ، لاجیستوپک میتواند بسته بندی کالای خطرناک شما را به انجام برساند. بسته بندی کالای خطرناک با رعایت قوانین مورد تایید شرکتهای هواپیمایی و دستورالعمل نهادهای نظارتی […]

بسته بندی تخصصی عتیقه جات ، مجسمه و تابلوهای نقاشی

بعضی وسایل زندگی مانند عتیقه جات، آثار علمی و هنری به علل گوناگون دارای ارزش معنوی و مادی میباشند.ارزش ویژه این وسایل باعث توجه چندین، بشرایط نگهداری آنها در انبار و حمل هوایی ، دریایی ، زمینی میشود. لاجیستوپک آگاه به ارزش بار شما و دارای تجربه علمی و مرتبه عملی در بسته بندی انواع […]

Enter your keyword