بعضی وسایل زندگی مانند عتیقه جات، آثار علمی و هنری به علل گوناگون دارای ارزش معنوی و مادی میباشند.ارزش ویژه این وسایل باعث توجه چندین، بشرایط نگهداری آنها در انبار و حمل هوایی ، دریایی ، زمینی میشود. لاجیستوپک آگاه به ارزش بار شما و دارای تجربه علمی و مرتبه عملی در بسته بندی انواع کالای خاص میباشد.لاجیستوپک میتواند شما را در بسته بندی تخصصی کالای ارزشمند تان جهت فریت بار یا نگهداری آن، یاری رساند.

لاجیستوپک بعلت الزام به رعایت استانداردهای جهانی، مورد تایید هواپیمایی های معتبر بین المللی فعال در ایران میباشد. به همین علت، پروژه های بسته بندی انجام شده توسط این شرکت دارای وجه متمایزی از بسته بندی شرکتهای دیگر میباشد. با این اوصاف موزه ها ،گالری ها، آزمایشگاهها و کلکسیونرها میتوانند خواهان اینگونه خدمات بسته بندی تخصصی باشند. لاجیستوپک همیشه ملزم به رعایت قوانین و ضوابط بین المللی مورد تایید صنعت هواپیمایی، در بسته بندی کالای ارزشمند شماست. درصورتیکه این افراد درصدد حمل وسایل خود به کشوری دیگر باشند می توانند با بهره گیری لاجیستوپک ، بسته بندی و حمل بار هوایی(فریت بار) خود را به ما بسپارند.

لاجیستوپک با حضور در محل، بسته بندی اصولی وسایل گرانبهای شما را به عهده میگیرد. درصورت نیاز به سرویس فریت بار (آثار تاریخی، هنری)، شما را در امر ارسال بار هوایی تان یاری خواهد رساند. کلکسیونرهای محترم توجه داشته باشند، این شرکت میتواند شما را در امر بسته بندی حرفه ای عتیقه جات یاری نماید. خروج عتیقه جات ازکشور، ارسال آن به کشور دیگر، ملزم بدریافت مجوزهای خاص توسط فرستنده از نهادهای حکومتی است. اینکار میبایست بوسیله فرستنده کالا انجام شده و جزو سرویسهای ارائه شده از طرف لاجیستوپک نمیباشد.

در صورت نیاز به مشاوره در امر بسته بندی کالای با ارزش خود با ما تماس حاصل نمایید.