انبارداری فریت مسافری

درصورتی که مسافرین مایل به نگهداری اضافه بارشان در انبار شرکت لاجیستوپک باشند. یا درخواست نگهداری بارشان بعد از سفر

انبارداری لوازم منزل

بعداز انجام بسته بندی بارمسافرین و مهاجرین درمنزلشان درصورتیکه این افراد مایل باشند بارآنها مدتی درانبار شرکت لاجیستوپک نگهداری میشود.