انبارداری

انبارداری فریت مسافری

درصورتی که مسافرین مایل به نگهداری اضافه بارشان در انبار شرکت لاجیستوپک باشند. یا درخواست نگهداری بارشان بعد از سفر و ارسال آن پس از طی مدتی به مقصد مورد نظرشان را داشته باشند. لاجیستوپک میتواند به مدت محدودی اضافه بار آن ها را در انبارهایی مجهز به سیستم های امنیتی و نگهبان مسلح ، […]

انبارداری لوازم منزل

بعداز انجام بسته بندی بارمسافرین و مهاجرین درمنزلشان درصورتیکه این افراد مایل باشند بارآنها مدتی درانبار شرکت لاجیستوپک نگهداری میشود. پس از تایید ایشان بار به مقصد نهایی ارسال خواهد شد. امکان انبارداری جهت انواع بار مسافری، تجاری و لوازم منزل پس از انجام بسته بندی بار فراهم می باشد. ممکن است مسافرین و مهاجرین […]

Enter your keyword