بعداز انجام بسته بندی بارمسافرین و مهاجرین درمنزلشان درصورتیکه این افراد مایل باشند بارآنها مدتی درانبار شرکت لاجیستوپک نگهداری میشود. پس از تایید ایشان بار به مقصد نهایی ارسال خواهد شد. امکان انبارداری جهت انواع بار مسافری، تجاری و لوازم منزل پس از انجام بسته بندی بار فراهم می باشد. ممکن است مسافرین و مهاجرین بعداز رسیدن به مقصدشان چند روز یاچند هفته احتیاج به استقرار و آرامش داشته باشند. و یا مایل باشند بعد از مدتی استراحت بارشان در مقصد به آن ها تحویل داده شود.

در اینصورت لاجیستوپک میتواند لوازم منزل شمارا به مدت محدودی پس از بسته بندی در انبار این شرکت نگهداری نماید. همانطور که قبلا ذکرشد، انبار این شرکت مجهز به نگهبان مسلح 24 ساعته، سیستم امنیتی، دوربین و سگ نگهبان میباشد. بار شما در این مدت با امنیت کامل نگهداری میشود. پس از تایید شما به مقصد نهایی از طریق فریت بار هوایی و یا فریت بار دریایی ارسال میگردد.

در صورت نیاز به این خدمات با ما تماس حاصل نمایید.